Polityka Ochrony Danych Osobowych
Art. 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu.
2. Właścicielem serwisu: www.ls-szkola.pl jest Language Success Spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu ul. Ułańska 38/4 nr NIP 8992757732.
Art. 2 DEFINICJE
Dla potrzeb interpretacji niniejszego Regulaminu użyto następujących oznaczeń:
1. LANGUAGE SUCCESS – Szkoła Języków Obcych Language Success spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Ułańska 38/4.
2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – Szkoła Języków Obcych Language Success spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, której dotyczą dane, korzystająca ze strony internetowej.
4. SERWIS – strona: www.ls-szkola.pl.
Art. 3 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Celem polityki prywatności Language Success jest informowanie użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ich zbieraniem i przechowywaniem w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
2. Korzystanie z Serwisu www.ls-szkola.pl przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszego regulaminu i polityki prywatności.
Art. 4 DANE OSOBOWE
1. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, przez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
2. Dane osobowe powierzane przez Użytkownika (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail,) przetwarzane są:

 •  w celu Komunikacji z Użytkownikiem ( Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych usług, bezpieczeństwa danych osobowych, przypomnień oraz sugerowanych ofert Language Success),
 • przekazywania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną ( Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Language Success w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych),
 • w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w celu wykonania usługi,
 • w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora z tytułu realizacji zawartej umowy,
 • w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika ewentualnych reklamacji oraz postępowania w przypadku rozwiązania umowy

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Powierzając Administratorowi swoje dane osobowe Użytkownik ma prawo do wglądu i informacji, usunięcia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania.
4. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem edytowania lub usunięcia części lub wszystkich danych osobowych, przez wysłanie stosownej prośby z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanej na stronie internetowej www.ls-szkola.pl.
5. Administrator informuje ,iż korzystając z platformy internetowej do zarządzania szkołą językową LangLion w celu wykonania usług, i powierza dane osobowe PRIMEON spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Słowicza 43.
Art. 5 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych przez Użytkownika danych osobowych dzięki stosowaniu odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, które maja na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie.
2. Language Success dokłada wszelkich starań aby powierzone dane były:

 • dokładne i aktualne,
 • przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem do celów określonych w umowie,
 • bezpiecznie przechowywane (w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)),
 • dostęp do bazy danych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora Danych.

3. Okres przechowywania danych osobowych powierzonych przez Użytkownika uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj. przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora. Po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu roszczeń na tle łączącej strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.
Art. 6 INFORMACJE TECHNICZNE – PLIKI COOKIES
1. Plik cookie to plik danych przesyłany ze strony www na twardy dysk komputera użytkownika.
Pliki cookie dzielą się na pliki sesji i pliki stałe.

 • Pliki sesji po opuszczeniu strony lub zamknięciu przeglądarki nie są zachowywane na komputerze użytkownika. Zebrane informacje umożliwiają analizę ruchu na stronie, co może być wykorzystane w celu lepszego dostosowania zawartości strony, do potrzeb użytkowników.
 • Pliki stałe są zachowywane na komputerze użytkownika. Są wykorzystywane do ułatwienia personalizacji i usług rejestracyjnych ( np. przechowywanie haseł i nazw użytkowników na stronach www). Pliki cookie stałe mogą być usunięte ręcznie przez użytkownika.

2. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie automatycznie, ale możliwe jest blokowanie lub ograniczenie niektórych plików cookie przez odpowiednią konfigurację plików cookie w przeglądarce. Po zablokowaniu plików cookie, niektóre funkcje na naszej stronie nie będą dostępne, a także niektóre strony www mogą nie być wyświetlane poprawnie.
3. Nasza strona www.ls-szkola.pl przesyła pliki cookie podczas wykonywania przez użytkownika następujących czynności:
– przeglądania strony,
– personalizowania informacji,
– rejestrowania się/zakładania kont.
4. Pliki cookie mogą być wykorzystane do identyfikacji komputera użytkownika, akceptacja plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie nie oznacza udostępniania przez użytkownika informacji osobistych.
5. Pod następującymi adresami można znaleźć informacje na temat popularnych przeglądarek oraz sposobu dopasowania preferencji dla plików cookie:
• Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
• Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html
• Google Chrome Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
W związku z wejściem w życie z dniem 22-03-2013 przepisów wynikających z nowelizacji prawa telekomunikacyjnego dotyczącej zasad korzystania z plików cookies przez serwisy internetowe (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r., poz. 1445) informujemy, że wyrażenie zgody na pliki cookies przez użytkownika naszej strony następuje za pomocą przeglądarki. Każdy użytkownik na poziomie ustawienia przeglądarki może samodzielnie określić preferencje dotyczące plików cookies. Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiającej przetwarzanie Cookies jest wyrazem świadomego aktu woli użytkownika.
Art. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W celu uaktualniania informacji zawartych w niniejszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz jej zgodności obowiązującym prawem, zasady określone w dokumencie mogą ulec zmianie.
2. W przypadku zmiany treści dokumentu zmieniona zostanie również data aktualizacji wskazana na końcu tekstu a nowe treści zostaną zamieszczone na stronach dokumentu Administratora.
3. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczącej niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych, Użytkownik może się skontaktować z Administratorem Danych Osobowych: Szkoła Języków Obcych Language Success Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Ułańska 38/4 wykorzystując następujące dane kontaktowe: biuro@ls-szkola.pl; Tel. 602709310 oraz drogą pocztową pod adresem: Language Success Spółka z o.o ul. Ułańska 38/4; 52-213 Wrocław
Ostatnia aktualizacja dnia 18.08.2018